ХРОНОГРАМА
за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.)

Процедури, действия и решения Основание
от ИК
Време
(дни и часове) спрямо изборния ден
Срок до дата
(вкл.)
1. Президентът на републиката насрочва изборите за общински съветници и за кметове чл. 4, ал. 1
 
 Указ № 146 от 31.07. 2023 г.  
2. Денят, часът и мястото на провеждането на консултациите за съставите на ОИК се съобщават публично от кмета на общината и се публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от три дни преди провеждането им чл. 75, ал. 1, изр. 2   24.08.2023 г.
 
3. ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ чл. 57, ал. 1, т. 35
 
  26.08.2023 г.
4. ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите,  както и реда за проверка на кандидатските листи и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ чл. 57, ал. 1, т. 36
чл. 133, ал. 3, т. 5
чл. 140, ал. 3, т. 6
чл. 416
  26.08.2023 г.
5. При кмета на общината се провеждат консултации за състава на ОИК чл. 75, ал. 1   28.08.2023 г.
6. В случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите, кметът на общината представя на ЦИК писмено предложение за състав на ОИК, заедно с изискуемите документи чл. 75, ал.7   28.08.2023 г.
7. Когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите, кметът на общината изпраща на ЦИК направените предложения за състав на ОИК, заедно с изискуемите документи чл. 75, ал.6   28.08.2023 г.
8. ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ чл. 57, ал. 1, т. 36   01.09.2023 г.
9. ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и отличителни знаци на членовете на СИК чл. 57, ал. 1, т. 44
 
Не по-късно от 55 дни преди изборния ден  
03.09.2023 г.
10. ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци чл. 27, ал. 2 Не по-късно от 55 дни преди изборния ден 03.09.2023 г.
11. Областният управител прави предложение до ЦИК въз основа на предложенията от проведените консултации при кмета на общината в случая, когато кметът на общината не е направил предложението до ЦИК за назначаване на ОИК чл. 75, ал.9 Не по-късно от 52 дни преди изборния ден  
06.09.2023 г.
 
12. ЦИК назначава ОИК чл. 57, ал. 1, т. 5
чл. 74
Не по-късно от 50 дни преди изборния ден 08.09.2023 г.
13. ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели чл. 57, ал. 1, т. 14
 
Не по-късно от 50 дни преди изборния ден 08.09.2023 г.
14. ЦИК определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от ОИК и публикуването им на тяхната интернет страница Чл. 57, ал. 1, т. 27 Не по-късно от 50 дни преди изборния ден 08.09.2023 г.
15. Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината, утъврждава тяхната номерация, обхват и адрес и изпраща копие от заповедта на Териториалното звено (ТЗ) на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта, на ОИК и я обявява публично на общодостъпно място Чл. 8 Не по-късно от 50 дни преди изборния ден 08.09.2023 г.
16. Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява на интернет страницата си чл. 173 Не по-късно от 50 дни преди изборния ден 08.09.2023 г.
17. ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях
 
чл. 57, ал. 1, т. 20 Не по-късно от 48 дни преди изборния ден 10.09.2023 г.
18. Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК чл. 41, ал. 3 Не по-късно от 45 дни преди изборния ден 13.09.2023 г.
19. Партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и за кметове чл. 133, ал. 1
и чл. 140, ал. 1
Не по-късно от 45 дни преди изборния ден До 17,00 ч. на
13.09.2023 г.
20. ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите чл. 134, ал. 1
чл. 141, ал. 1
Не по-късно от 45 дни преди изборния ден 13.09.2023 г.
21. ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции чл. 138
чл. 146
Не по-късно от 44 дни преди изборния ден 14.09.2023 г.
 
22. ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените от партиите и коалициите списъци чл. 135, ал.2
чл. 142, ал. 2
Не по-късно от 42 дни преди изборния ден 16.09.2023 г.
23. Общинската администрация обявява предварителните избирателни списъци, включително част I, на видно място в района на съответната избирателна секция и ги публикува на интернет страницата си чл. 41, ал. 1
чл. 42, ал. 2
Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
 
18.09.2023 г.
24. Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място
Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства
чл. 408, ал. 1 и 2
 
Не по-късно от 40 дни преди изборния ден 18.09.2023 г.
25. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК чл. 147, ал. 1
чл. 148, ал. 2
чл. 153, ал. 1
Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
 
До 17,00 ч. на
18.09.2023 г.
26. Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК чл. 149, ал. 7 Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
 
До 17,00 ч. на 18.09.2023 г.
27. ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите чл. 87, ал. 1, т. 12, 13, 14
чл. 147, ал.6
чл. 148, ал. 6
чл. 153, ал.1
Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
 
18.09.2023 г.
28. ЦИК определя реда за извършване на проверка на кандидатските листи за общински съветници и за кметове и възлага проверката на ГД „ГРАО“ в МРРБ чл. 397
чл. 402, т. 1 и 2
чл. 413
Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
 
18.09.2023 г.
29. Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК чл. 187, ал. 1
 
 
 
Не по-късно от 40 дни преди изборния ден 18.09.2023 г.
30. Електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си чл. 198, ал. 5 Не по-късно от 40 дни преди изборния ден 18.09.2023 г.
31. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник чл. 180
 
В тридневен срок след сключване на съответния договор  
32. ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност чл. 163, ал. 1 Не по-късно от 40 дни преди изборния ден 18.09.2023 г.
33. Кметът на общината съобщава публично и обявява на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК не по-късно от три дни преди провеждането им чл. 91, ал. 1, изр. 2
и ал. 3
  18.09.2023 г.
34. При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК чл. 91, ал. 3 Не по-късно от 35 дни преди изборния ден 23.09.2023 г.
35. ОИК в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на местните коалиции и инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност чл. 163, ал. 3 Не по-късно от 35 дни преди изборния ден 23.09.2023 г.
36. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II се предават от кмета на общината чл. 26, ал. 2 Не по-късно от 35 дни преди изборния ден 23.09.2023 г.
37. Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК чл. 144, ал. 1
 
Не по-късно от 35 дни преди изборния ден 23.09.2023 г.
38. Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ОИК чл. 149
 
Не по-късно от 35 дни преди изборния ден 23.09.2023 г.
39. ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК чл. 8, ал. 8 Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
 
23.09.2023 г.
40. Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции, като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на избирателните секции чл. 8, ал. 6 Не по-късно от 35 дни преди изборния ден 23.09.2023 г.
41. Партия или коалиция може да поиска заличаване на регистрацията й за участие в изборите пред ЦИК, която приема решение за заличаване на регистрацията чл. 137, ал. 1
чл. 145, ал. 1
Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
 
26.09.2023 г.
42. Партиите, коалициите и местните коалиции може да поискат заличаване на регистрацията им пред ОИК, която приема решение за заличаване на регистрацията чл. 150 Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
 
26.09.2023 г.
43. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи чл. 414 ал. 3 Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
 
26.09.2023 г.
44. ОИК регистрира кандидатските листи чл. 87, т. 14
чл. 414 ал. 3
Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
 
26.09.2023 г.
45. Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат на хартиен носител и  на технически носител в структуриран електронен вид, заедно с другите документи за участие в изборите.
ОИК предава незабавно списъците на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка
чл. 416, ал. 4
 
 
чл. 418, ал. 1
Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
 
26.09.2023 г.
46. ОИК вписва в регистъра настъпилите промени в състава и/или наименованието на местна коалиция чл. 149, ал. 5 и 6 Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
 
26.09.2023 г.
47. Инициативен комитет може да поиска ОИК да заличи регистрацията му за участие в изборите чл. 155, ал. 1 Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
 
До 17,00 ч. на 26.09.2023 г.
48. ЦИК изпраща на ОИК информация за заличените партии и коалиции, както и за извършените промени в състава и наименованието на коалициите чл. 138
чл. 146
31 дни преди изборния ден 27.09.2023 г.
49. ОИК проверява и актуализира регистрираните кандидаски листи чл. 397, ал. 2
чл. 413, ал. 7
чл. 415
Не по-късно от 31 дни преди изборния ден 27.09.2023 г.
50. ЦИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и обявява резултатите от жребия. Номерата на местните коалиции и независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно поредността на вписването на заявлението във входящия регистър на ОИК чл. 57, ал. 1, т. 21
чл. 423, ал. 1 и 2
Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
 
27.09.2023 г.
51. ЦИК определя чрез жребий реда на представяне на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии и коалиции в различните форми на предизборната кампания чл. 192, ал. 1 Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
 
27.09.2023 г.
52. ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати чл. 196, ал. 3 Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
 
27.09.2023 г.
53. ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите и го изпраща незабавно на Сметната палата чл. 189, ал. 4 Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
 
27.09.2023 г.
54. Кметът на общината представя в ОИК протокола и другите книжа от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК, когато не е постигнато съгласие чл. 91, ал. 7   27.09.2023 г.
55. Кметът на общината представя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие чл. 91, ал. 8 и ал. 9   27.09.2023 г.
56. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат чл. 417, ал. 5, изр. 2 Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
 
До 17,00 ч. на 28.09.2023 г.
57. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат чл. 417, ал. 4 Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
 
До 17,00 ч. на
28.09.2023 г.
58. Министерският съвет предоставя на общините, съответно на областните администрации, средствата за организационно-техническата подготовка на изборите.
Администрацията на Министерския съвет определя вида и размерите на параваните за гласуване
чл. 18, ал. 3 Не по-късно от 30 дни преди изборния ден 28.09.2023 г.
59. Общинската администрация изпраща копие от част II на избирателния списък на ЦИК.
Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите
чл. 410, ал. 1 и ал. 2
 
Не по-късно от 30 дни преди изборния ден 28.09.2023 г.
60. Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си чл. 198, ал. 6
 
Не по-късно от 30 дни преди изборния ден 28.09.2023 г.
61. Начало на предизборната кампания чл. 175 30 дни преди изборния ден от 29.09.2023 г.
62. ОИК назначава СИК чл. 89, ал.1   30.09.2023 г.
63. Териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършват проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати чл. 418, ал. 2 Не по-късно от 27 дни преди изборния ден 01.10.2023 г.
64. ОИК установява резултата от извършената проверка и когато установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, заличава регистрацията му и незабавно изпраща решението на инициативния комитет чл. 418, ал. 4 и 5 Не по-късно от 27 дни преди изборния ден 01.10.2023 г.
65. Кметът обявява част II на избирателните списъци чл. 41, ал. 2 Не по-късно от 25 дни преди изборния ден 03.10.2023 г.
66. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК чл. 171, ал. 3 Не по-късно от 25 дни преди изборния ден 03.10.2023 г.
67. Когато ОИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК чл. 91, ал. 13
чл. 89
Не по-късно от 24 дни преди изборния ден 04.10.2023 г.
68. ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден чл. 57, ал. 1, т. 25 20 дни преди изборния ден 08.10.2023 г.
69. При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижната СИК чл. 37, ал. 1
чл. 90, ал. 2, изр. 1
чл. 91
Не по-късно от 18  дни преди изборния ден 10.10.2023 г.
70. Кметът на общината прави предложение до ОИК за състава на подвижната СИК чл. 37, ал. 1
чл. 90, ал. 2, изр. 2
Не по-късно от 15  дни преди изборния ден 13.10.2023 г.
71. ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци чл. 27, ал. 2 Не по-късно от 15 дни преди изборния ден 13.10.2023 г.
72. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден чл. 37, ал. 1
 
Не по-късно от 14 дни преди изборния ден 14.10.2023 г.
73. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чл. 36, ал. 1 и 2 Не по-късно от 14 дни преди изборния ден
 
14.10.2023 г.
74. Общинската администрация по настоящ адрес на избирателя предава информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес чл. 36, ал. 3
 
Не по-късно от 12 дни преди изборния ден 16.10.2023 г.
75. ОИК назначава подвижната СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия чл. 89, ал. 2 Не по-късно от 10 дни преди изборния ден 18.10.2023 г.
76. Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъците на заличените лица чл. 39, ал. 1 Не по-късно от 10 дни преди изборния ден 18.10.2023 г.
77. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция  почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден чл. 417, ал. 5, изр. 1 Не по-късно от 7 дни преди изборния ден  
До 17,00 ч. на
21.10.2023 г.
78. ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден чл. 87, ал. 1, т. 1
чл. 234, ал. 1 и чл. 10
Не по-късно от 7 дни преди изборния ден 21.10.2023 г.
79. ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден чл. 202, ал. 2 Не по-късно от 7 дни преди изборния ден До 17.00 ч. на 21.10.2023 г.
80. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник чл. 43, ал. 1 и 2 Не по-късно от 7 дни преди изборния ден 21.10.2023 г.
81. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия чл. 37, ал. 2 Не по-късно от 5 дни преди изборния ден 23.10.2023 г.
82. ЦИК определя реда за проверка на гласуване в нарушение на изискванията на ИК, включително за проверка на решенията по чл. 39 ИК и на удостоверенията по чл. 40 ИК чл. 57, ал. 1, т. 30 Не по-късно от 5 дни преди изборния ден 23.10.2023 г.
83. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се образуват избирателни секции.
Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави - членки на ЕС
чл. 9, ал. 8
чл. 28, ал. 2
Не по-късно от 48 часа преди изборния ден 26.10.2023 г.
84. Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави-членки на ЕС чл. 29, ал. 3 Не по-късно от 48 часа преди изборния ден
 
26.10.2023 г.
85 Край на предизборната кампания чл. 182, ал. 4 24 часа преди изборния ден 24.00 ч. на
27.10.2023 г.
86. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден чл. 205, ал. 5 24 часа преди изборния ден От 00.00 ч. на 28.10.2023 г.
до обявяване на края на изборния ден на
29.10.2023 г.
87. ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите чл. 57, ал. 1, т. 14
чл. 112
чл. 113
До изборния ден 28.10.2023 г.
88. ОИК регистрира застъпници и публикува на интернет страницата си регистър на застъпниците чл. 87, ал. 1, т. 18
чл. 118
чл. 122
До изборния ден
 
28.10.2023 г.
89. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списък с упълномощените си представители
ОИК публикува списъците на интернет страницата на комисията
чл. 124, ал. 4 До изборния ден
 
До 17,00 ч. на
28.10.2023 г.
90. СИК получава техническите устройства за машинно гласуване и всички други изборни книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването чл. 215
чл. 218
В предизборния ден 28.10.2023 г.
91. Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение чл. 205, ал. 5 24 часа преди изборния ден 0,00 ч. на 28.10.2023 г.
92. ИЗБОРЕН ДЕН     29.10.2023 г.
93. Оповестяване на резултати от социологическите проучвания чл. 204, ал. 3   След 20,00 ч. на
29.10.2023 г.
94. ОИК обявява края на изборния ден на територията на съответната община чл. 87, ал. 1, т. 25   Веднага след приключване на гласуването, но
не по-късно от 21,00 ч. на 29.10.2023 г.
95. СИК установява резултатите от гласуването, съставя протоколи и ги предава в ОИК чл. 100, ал. 1, т. 4 След обявяване края на гласуването от председателя на СИК  
96. СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК чл. 442 След изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК  
97. СИК предава на ОИК протоколите за всеки вид избор и други книжа и материали, предназначени за ОИК
 
чл. 444, ал. 1 След изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването  
98. Веднага след предаване на протоколите и избирателните списъци на ОИК СИК предава чувалите (торбите) с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация чл. 100, ал. 1, т. 5 Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването  
99. ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кметове на кметства. Приема решение за обявяване на избраните общински съветници. Обявява резултатите по партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати.
Приема решение за обявяване на избран кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или за насрочване на втори тур за избор на кмет. Издава удостоверения на избраните общински съветници и за кметове.
чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29
чл. 447
чл. 452, ал. 2
чл. 453, ал. 5
 
След обявяване на резултатите, но
не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
 
100. ОИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председател и секретаря преди предаването в ЦИК чл. 87, ал. 1, т. 28
чл. 455, ал. 2
 
След изготвяне на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването  
101. ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК чл. 456 След въвеждане на данните от протоколите на СИК в изчислителния пункт на ОИК  
102. ОИК сканира протоколите на СИК с резултатите от гласуването и публикува сканираните протоколи на интернет страницата си чл. 87, ал. 1, т. 27 Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването  
103. ОИК предава в ЦИК протоколите на СИК и други книжа и материали, предназначени за ЦИК чл. 457, ал. 1 и ал. 2 Не по-късно от 48 часа след получаване на  протоколите на СИК  
104. Когато няма избран кандидат, ОИК насрочва втори тур за избор за кмет и утвърждава образеца на бюлетината чл. 87, ал. 1, т. 29 След обявяване на резултатите  
105. Кандидат за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже
от участие
чл. 452, ал. 8 В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур  
106. ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК   Не по-късно от 3 дни след изборния ден 01.11.2023 г.
107. Предизборен ден за втори тур      
108. ИЗБОРЕН ДЕН НА ВТОРИЯ ТУР     05.11.2023 г.
109. Оповестяване на резултати от социологическите проучвания чл. 204, ал. 3   След 20,00 ч. на
съответния ден
110. ОИК обявява края на изборния ден на територията на съответната община чл. 87, ал. 1, т. 25   След приключване на гласуването, но
не по-късно от 21,00 ч. на съответния ден
111. СИК преброява гласовете и изготвя протоколите с резултатите в секцията от гласуването на втория тур за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство чл. 100, ал. 1, т. 4 След обявяване края на гласуването от председателя на СИК  
112. СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председател и секретаря преди предаването в ОИК чл. 442 След изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК  
113. СИК предава на ОИК протоколите с резултатите от произведения втори тур и други книжа и материали, предназначени за ОИК
 
чл. 444, ал. 1 След изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването  
114. ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур
и други книжа и материали, предназначени за ЦИК
чл. 457, ал. 1 и 2 Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК  
115. ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК чл. 87, ал. 1, т. 33 Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора  
116. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали чл. 186, ал. 3 Не по-късно от 7 дни след изборния ден  
117. ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции чл. 57, ал. 1, т. 41    
  • Съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс за дата шест месеца преди изборния ден се счита датата 28 април 2023 г. включително.
  • Общинските избирателни комисии започват работа от 9 септември 2023 г., от която дата членовете им получават месечно възнаграждение.